POUČENÍ

o zpracování osobních údajů a souhlas účastníka
soutěže Lirene na cestách 

Podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), poskytuje společnost MARK DISTRI, spol. s r.o., jako pořadatel letní soutěže značky Lirene účastníkům tyto informace:

Správcem osobních údajů je MARK DISTRI, spol. s r.o., se sídlem Truhlářská 3/1108, 110 00 Praha 1, IČO: 61855634, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Rg. C 31555. Kontaktní údaje správce: MARK DISTRI, spol. s r.o., provozovna Pod Belárií 784/2, 143 00 Praha 4, tel. 244 401 993, e-mail: info@markdistri.cz.

Správce bude zpracovávat osobní údaje za účelem uspořádání a řádného průběhu letní soutěže značky Lirene. Identifikační údaje účastníků a případně údaje o jejich účasti v soutěži mohou být použity pro účely přímého marketingu. Dále budou osobní údaje účastníků zpracovávány za účelem plnění právních povinností správce, zejména předpisů o účetnictví, o daních a o ochraně osobních údajů.

Budou zpracovávány osobní údaje: jméno a příjmení, údaj o věku, adresa bydliště, kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail), údaje na fotografii v soutěži. Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, ve kterém účastník poskytl osobní údaje správci a v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění účelu.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu přiměřenou uvedenému účelu. Údaje o účastnících po dobu nejvýše 5 let od skončení soutěže, údaje o výhercích po dobu 10 let od skončení soutěže.

Účastník prohlašuje, že poskytuje správci údaje pravdivé, přesné a aktuální. O případné změně údaje se zavazuje informovat správce.

Účastníku náležejí oprávnění podle výše uvedených právních předpisů, zejména:

  • požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům,
  • požadovat opravu svých osobních údajů, jestliže jsou nepřesné nebo nesprávné,
  • právo požadovat výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování,
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  • právo na přenositelnost svých osobních údajů,
  • právo udělený souhlas kdykoliv odvolat, aniž by tím však byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním,
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Účastník poskytuje správci osobní údaje dobrovolně a souhlasí s jejich zpracováním.